Voorwaarden

LAGUNA TREAUSURES

Laguna Treasures
aloha@lagunatreasures.com
KvK-nummer: 80207898
Btw-identificatienummer: NL003411956B50

 1. INLEIDING

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Laguna Treasures, die van toepassing zijn op alle orders geplaatst via de webshop op de www.lagunatreasures.com (hierna: “Webshop”). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig.

1.2 Door het plaatsen van een order, wordt akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden. Als een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijken of ongeldig worden verklaard, blijven de rest van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. De nietige of ongeldige bepaling(en) zullen door Laguna Treasures worden vervangen, rekening houdend met het doel en de intentie van de oorspronkelijke bepaling(en), voor zover als mogelijk.

 1. AANBOD

2.1 Het aanbod op www.lagunatreasures.com is vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Aanbieding zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige orders.

2.3 Eventuele fouten of onjuistheden in de informatie op de www.lagunatreasures.com kunnen Laguna Treasures niet binden.

 1. ORDERS

3.1 Zodra een order is geplaatst, stuurt Laguna Treasures een e-mail om de details van de order en de totale kosten verbonden met de order te bevestigen.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de totale kosten verbonden met de order zijn voldaan.

3.3 Laguna Treasures is gerechtigd een order te weigeren of speciale voorwaarden te verbinden aan een order.

 1. PRIJS EN BETALING

4.1 Alle prijzen vermeld op www.lagunatreasures.com zijn in euro en inclusief BTW (21%).

4.2 Verzendkosten en eventuele invoerrechten zijn niet voor rekening van Laguna Treasures en niet opgenomen in de prijzen die zijn vermeld www.lagunatreasures.com.

4.3 Verzendkosten worden duidelijk vermeld voordat het plaatsen van de order kan worden bevestigd.

 1. BEZORGING

5.1 Verzending van een order vindt plaats zodra Laguna Treasures de betaling van de order heeft ontvangen, naar het opgegeven adres.

5.2 Laguna Treasures streeft ernaar orders binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

5.3 Indien Laguna Treasures de order niet binnen 30 dagen na plaatsing van de order kan verzenden, kan de order kosteloos worden geannuleerd.

5.4 Laguna Treasures zal een e-mail versturen met informatie over de status van de verzending van de order.

5.5 Eventuele importrechten, douane formaliteiten en belastingen die verband houden met de order zijn niet voor rekening van Laguna Treasures.

5.6 Het eigendom van de items die onderdeel zijn van de order en het daarmee verband houdende risico is niet meer voor Laguna Treasures vanaf het moment dat de order is ontvangen.

 1. RETOURNEREN

6.1 Orders kunnen worden geannuleerd zonder reden binnen 14 dagen vanaf de datum van bezorging.

6.2 Dit recht om te annuleren is opgenomen in de order.

6.3 Alle items dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking en met de originele labels.

6.4 Geretourneerde items die gewassen, gedragen, bevlekt, beschadigd of gewijzigd zijn op enige manier zullen niet worden geaccepteerd door Laguna Treasures. Deze items zullen worden geretourneerd naar de afzender. De kosten voor deze items zullen worden teruggestort, met aftrek van de kosten voor het retourneren van de items.

6.5 Retouren dienen, voorzien van de naam en het adres van te afzender, te worden gestuurd naar het volgende adres:

Laguna Treasures
Mathenesserlaan 361b
3023 GC Rotterdam

6.6 Laguna Treasures streeft ernaar retouren binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwerken. De kosten van de geretourneerde items zullen worden terugbetaald op dezelfde creditcard of rekening als waarmee de order is betaald. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

6.7 Laguna Treasures adviseert retouren terug te sturen op een traceerbare wijze. Kwijtgeraakte pakketten worden niet terugbetaald.

6.8 Indien Laguna Treasures per ongeluk het verkeerde item heeft verzonden of een item blijkt beschadigd te zijn bij ontvangst, dient Laguna Treasures zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het item op de hoogte te worden gesteld door het sturen van een e-mail naar aloha@lagunatreasures.com. In dat geval zal Laguna Treasures de verzendkosten voor het retourneren terugbetalen en het correcte item zo snel mogelijk verzenden. Indien het item niet beschikbaar is, zal Laguna Treasures ook de kosten van het item terugbetalen.

 1. HERROEPINGSRECHT

7.1 Volledige orders of items die onderdeel uitmaken van een order kunnen zonder opgave van redenen worden herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de order.

7.2 In geval van een herroeping, dient Laguna Treasures per e-mail te worden geïnformeerd over de herroeping en de betreffende items dienen te worden geretourneerd binnen 14 dagen na bezorging van de order.

7.3 Verzendkosten van de geretourneerde items zijn niet voor rekening van Laguna Treasures.

 1. KLANTENSERVICE

8.1 Voor vragen en klachten met betrekking tot de webshop, een order of een van de items of procedures, is onze klantenservice bereikbaar via het e-mailadres: aloha@lagunatreasures.com.

8.2 Laguna Treasures probeert binnen drie dagen te reageren op e-mails.

 1. WEBSITE

9.1 De inhoud op www.lagunatreasures.com is samengesteld met de grootste zorg. Desalniettemin kan Laguna Treasures niet garanderen dat de informatie op www.lagunatreasures.com juist is.

9.2 Laguna Treasures is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie op www.lagunatreasures.com zoals fouten of vergissingen.

9.3 Laguna Treasures is niet aansprakelijk voor schade in geval van de tijdelijke onbereikbaarheid van www.lagunatreasures.com. 

9.4 Laguna Treasures is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een defect van www.lagunatreasures.com.

 1. PRIVACY

10.1 Laguna Treasures zal persoonlijke gegevens behandelen met de grootste zorg.

10.2 Laguna Treasures zal geen persoonlijke gegevens delen  met derden, tenzij die gegevens nodig zijn voor het bezorgen van de order.

10.3 Om een order te plaatsen heeft Laguna Treasures een naam, factuuradres, bezorgadres en betalingsgegevens nodig. De betalingsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het betalingsproces.

10.4 Statistieken van websitebezoeken worden bewaard voor interne doeleinden. Informatie over het aantal bezoekers en de frequentie van websitebezoeken zullen gebruikt worden voor intern onderzoek en het verbeteren van

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Alle items op Laguna Treasures zijn geproduceerd met de grootste zorg.

11.2 De kleuren van de items zoals getoond op www.lagunatreasures.com kunnen verschillen van de daadwerkelijke kleuren van de items. Laguna Treasures is niet aansprakelijk voor zulke kleurverschillen.

11.3 Laguna Treasures is niet aansprakelijk voor enig ongeval met betrokkenheid van of veroorzaakt door of schade veroorzaakt aan items besteld op Laguna Treasures als gevolg van bijvoorbeeld onjuist gebruik zoals gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies.

11.4 Laguna Treasures kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot het verlies van informatie, winst, omzet of reserves.

11.5 In geval Laguna Treasures aansprakelijk is voor enige schade is de aansprakelijkheid van Laguna Treasures beperkt tot het bedrag dat Laguna Treasures ontvangt van de verzekering. In het geval de schade niet is gedekt door de verzekering of Laguna Treasures geen verzekering heeft voor zulke schade, is de aansprakelijkheid van Laguna Treasures gelimiteerd tot de totale kosten van de order.

11.6 De limitering van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Laguna Treasures.

 1. FORCE MAJEURE

12.1 In geval van force majeure is Laguna Treasures gerechtigd, naar eigen keuze, de order te annuleren zonder juridische tussenkomst, door daarvan schriftelijk melding te maken. Laguna Treasures kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij dat gegeven de omstandigheden onacceptabel zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 1. COPYRIGHT

13.1 Op alle informatie op www.lagunatreasures.com berust copyright. Het is niet toegestaan om enige informatie, foto of inhoud van www.lagunatreasures.com gedeeltelijk of geheel te kopiëren, gebruiken of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laguna Treasures.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

14.1 Alle rechten, plichten, aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.